Кинематография департаментинин Эксперттик кеңеши

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын

Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин

2016-жылдын 6-майындагы

№ 177 буйругу менен    

«Бекитилди»

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаментинин Эксперттик комиссиясы тууралуу

Жобо

Жалпы жоболор

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаментинин Эксперттик комиссиясынын (мындан ары – Комиссия) ишинин тартибин аныктайт.

1.1. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Маданият жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле бул жобону жетекчиликке алат.

1.2.  Бул Жобо кинодолбоорлорду ишке ашырууга, улуттук тасмаларды тартууга жана жүгүртүүгө көмөк көрсөтүү, анын ичинде субсидиялар түрүндө мамлекеттик колдоого кайрылган кинематография уюмдарынын (менчигинин түрүнө карабастан) фестивалдарды, семинарларды жана башка чыгармачылык иш-чараларды өткөрүү боюнча Комиссиянын ишин жөнгө салат.

  1. Негизги түшүнүктөр жана аныктамалар
  2. Кинематография мекемеси – уюштуруучулук-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан, ишинин негизги түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналган мекеме:

— тасманы, кинолетописти тартуу; тасманы тираждоо, жүгүртүү, көрсөтүү жанакалыбына келтирүү; кинозалды техникалык тейлөө, киноматериалдарды жана киноаппаратураларды даярдоо;

— тасмаларды, кинолетопистерди тартуу боюнча иштерди аткаруу жана кызматтарды көрсөтүү; кино жабдууларын ижарага алуу, павильондорду, кинокомплекстерди ижарага алуу, костюмдарды тигүү, декорацияларды куруу, гримдерди, постижердик буюмдарды, реквизиттерди, оюн жабдууларын, атайын эффекттерди, тасмалардын үн жасалгалоосун жана башкаларды даярдоо;

— кинематография жаатындагы билим берүү, илимий, илимий-изилдөө, басма, жарнама-үгүт иштери;

—тасманы жана тасманын баштапкы материалдарын сактоо; кинолетописти жана кинолетопистин баштапкы материалдарын сактоо.

2.2 Кинодолбоор – чыгармачылык жана өндүрүштүк иштеп чыгуулар, эскиздер жана жалпы сметалар үчүн документтердин жыйындысы, алардын негизинде өндүрүштү мамлекеттик же башка каржылоо, улуттук тасманы жүгүртүү, кинофестивалдарды, семинарларды жана башка чыгармачылык иш-чараларды өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Кинодолбоор тасманын сценарийин, продюсерин, режиссёрун, бюджетин жана кошумча каржылоо булактарын камтыйт. 

2.3 Продюсер – бул тасманы каржылоо, өндүрүү жана таратуу үчүн жооптуу болгон жеке же юридикалык жак.

III. Комиссиянын негизги милдеттери жана функциялары

3.1.  Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

— кинематография уюмдары (менчигинин түрүнө карабастан) продюсерлер жана кино жүгүртүүчүлөр тарабынан Департаментке сунушталган кинодолбоорлорго ар тараптуу көз карандысыз кесиптик баа берүү;

— субсидиялар түрүндө мамлекеттик колдоого талапкер болгон кинодолбоорлордун мазмундук, көркөмдүк, оюн-зоок жана башка мүнөздөмөлөрүн жакшыртуу;

— коомдук жана маданий турмуш үчүн маанилүү, анын адеп-ахлактык жана жарандык баалуулуктарын тастыктаган, кино өнөрүндө чыгармачылык изденүүгө салым кошкон, таланттуу жаштарды тастыктаган, балдар жана өспүрүмдөр киносун өнүктүрүүгө көмөк көрсөткөн, ата мекендик көрүүчүлөр арасында суроо-талапка ээ болгон тасмаларды көрсөтүүнүн репертуарын түзүүнү камсыз кылуучу кинодолбоорлорду тандоо;

—чыгармачылык кинодолбоорлорду ишке ашырууда кинематография уюмдарын (менчигинин түрүнө карабастан) каржылоо маселелери боюнча көмөк көрсөтүү. 

3.2. Комиссиянын функциялары:

— ушул Жободо белгиленген тартипте кинематография уюмдары (менчигинин түрүнө карабастан), кинопродюсерлер, киножүгүртүүчүлөр тарабынан субсидия түрүндө мамлекеттик колдоого сунуштаган кинодолбоорлорду карайт;

— сынактык негизде кинодолбоорлорду тандоону, каттоону жүргүзөт жана кинодолбоорлордун маалымат базасын түзөт;

— субсидиялар түрүндө мамлекеттик колдоого талапкер болгон кинодолбоорлордун көркөмдүк, мазмундук, оюн-зоок жана башка мүнөздөмөлөрүнө талдоо жүргүзөт;

— кинодолбоорлорду ишке ашырууну техникалык колдоо маселелерин карайт;

— Комиссиянын мүчөлөрү тарабынан кинодолбоорлорду жекече кароону уюштурат;

— мамлекеттик каражаттар эсебинен колдоого алынган кинодолбоорлордун ишке ашырылышына  мониторинг жүргүзөт;

— мамлекеттик каражаттардын эсебинен  колдоо көрсөтүлүп ишке ашырылган кинодолбоорлорду кабыл алат;

— сценардык портфелин, өндүрүштүк-тематикалык, техникалык жана репертуардык пландарды түзүү боюнча Департаментке сунуш киргизет;

— тандоо сынагынын жыйынтыгы боюнча кинодолбоорлорду субсидиялоо түрүндөгү Мамлекеттик колдоо программасын түзөт жана аларды ишке ашыруу боюнча Департаментке сунуш киргизет;

— кинодолбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча аларды эл аралык аренада таанытууга көмөк көрсөтөт.

  1. Кинодолбоорлорду тандап алуунун негизги критерийлери

4.1. Кинодолбоорлорду тандап алуунун негизги критерийлери болуп төмөндөгүлөр саналат:

— кинодолбоор социалдык-маанилүү тематиканы камтууга тийиш;  

—кинодолбоор коомдун жалпы кабыл алынган, жарандык жана адеп-ахлактык идеалдарына жооп берүүсү керек;

—кинодолбоор чыгармачылык өзгөчөлүккө жана таасирдүүлүккө ээ болушу керек;

— кинодолбоор таланттуу жаштардын киноөнөрүндө чыгармачылык изденүүсүнө көмөк көрсөтүүгө тийиш;

— кинодолбоор кинону, анын ичинде балдар жана жаштар үчүн кинону өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүсү керек;

— кинодолбоор терроризмдин, экстремизмдин, сепаратизмдин жана башка терс көрүнүштөрдүн идеяларын пропагандалоону камтыбоого тийиш;

— кинодолбоор социалдык, расалык же диний кастыкты козгогон идеяларды камтыбоосу керек;

— кинодолбоор мамлекеттин эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн бузуучу, учурдагы конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган идеяларды камтыбашы керек;

— кинодолбоор улуттук, этникалык, расалык, социалдык, диний кастыкты козутууга багытталган согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты; улуттук же топтук өзгөчөлүктөрү, сабырсыздык, ошондой эле порнографиялык мазмунду пропагандалабашы керек.

  • Комиссиянын ишин уюштуруу

5.1. Комиссиянын жеке курамы Департаменттин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан эки жылдык мөөнөткө бекитилет;

5.2. Комиссиянын курамы маданият жана кинематография тармагындагы адистердин, эксперттердин, чыгармачыл кесиптин көрүнүктүү ишмерлеринин, продюсерлердин, киножүгүртүүчүлөрдүн жана Кинематография департаментинин уюмдарынын адистеринин ичинен 17 адамдан түзүлөт;

5.3. Комиссиянын мүчөлөрү өз ишинде сынактык тандоо принцибин жетекчиликке алып, ар бир каралып жаткан кинодолбоор боюнча жекече пикир алышуу аркылуу субсидия түрүндө мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө өз пикирлерин билдиришет. Пикирлерде кинодолбоордун кесиптик сапаттарына баа берүү жана мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн максатка ылайыктуулугу боюнча сунуштар камтылат.

5.4. Комиссия мүчөлөрү төмөнкүлөргө укугу жок:

— кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо максатында мамлекеттик колдоо алуу үчүн өзүнүн кинодолбоорун тапшырууга;

конкреттүү долбоорлордун кызыкчылыктарын колдоо жагынан комиссиянын башка мүчөлөрү менен сүйлөшүп алууга;

комиссиянын жыйындарына жүйөлүү себепсиз келбей коюуга;

—эксперттик баа берүүнү регламентте белгиленген мөөнөттөн кечиктирүүгө.

5.5. Жарыяланган кинодолбоорго мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө Комиссиянын пикири кинодолбоорду кароого катышкан эксперттердин жеке корутундуларынын негизинде белгиленет. Сынактык тандоонун жыйынтыгы боюнча көбүрөөк сандагы оң пикир алган кинодолбоорлор Улуттук тасмаларды өндүрүүнү мамлекеттик колдоо программасына киргизүү үчүн департаментке сунушталат жана Өндүрүштүк-тематикалык план түзүүдө департамент тарабынан милдеттүү түрдө каралууга тийиш.

5.6. Комиссия өз ишин анын жыйынында бекитилген пландарга жана Комиссиянын төрагасы аныктаган жыйындын күн тартибине ылайык жүргүзөт. 

5.7. Жыйындар өндүрүштүк жана чыгармачылык зарылчылыктарды эске алуу менен, бирок кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Комиссиянын катчысы Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүүгө жана анын мүчөлөрүнүн катышуусун камсыз кылууга жооптуу болуп саналат.

5.8 Комиссиянын жыйындары ачык же жабык болушу мүмкүн.

Жабык жыйын өткөрүү жөнүндө чечим Комиссиянын курамына катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

5.9. Комиссиянын жыйыны, эгерде ага Комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3 бөлүгү катышса, ыйгарым укуктуу деп эсептелет.

5.10. Комиссиянын мүчөлөрүнүн жана чакырылган жактардын сүйлөгөн сөздөрү стенограммаланат жана жыйындын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө чечимдер кабыл алынат жана Департаментке бекитүүгө берилет.

5.11. Мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө чечим жыйынга катышкандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынды деп эсептелет.

5.12. Сунушталган кинодолбоорлорго мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө акыркы чечим Комиссиянын сунушун эске алуу менен Департаменттин директору тарабынан кабыл алынат жана Министрлик менен макулдашуу боюнча анын буйругу менен таризделет.

5.13. Комиссиянын жооптуу катчысы жыйынтыктоочу протоколду жүргүзөт, анда төмөнкүлөр жазылат:

— жыйын өткөрүү убактысы жана жери;

— мамлекеттик колдоо алууга арыз берген кинематографиялык уюмдар жөнүндө маалымат;

— Комиссия мүчөлөрүнүн сүйлөгөн сөздөрү, эскертүүлөрү жана сунуштары;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик колдоону алуучу, мамлекеттик колдоонун көлөмү жана шарттары, кинодолбоорду ишке ашыруунун мөөнөттөрү жөнүндө комиссиянын сунуштамасы.

5.14. Отурумдун жыйынтыктоочу протоколуна Комиссиянын төрагасы, анын мүчөлөрү жана катчысы кол коет.

5.15.   Зарыл болгон учурда Комиссиянын ишине тиешелүү адистер тартылышы мүмкүн, алардын иши келишимдик негизде Кинематография департаментинин кино өндүрүшүн мамлекеттик колдоо үчүн бөлүнгөн суммадан алынган атайын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

5.16. Комиссиянын жыйындарына катышуу кино өндүрүшүн мамлекеттик колдоого бөлүнгөн каражаттардын эсебинен каралган уюштуруу иш-чараларынын чыгымдарынын сметасына ылайык төлөнөт. Төлөмдүн өлчөмү Департаменттин директорунун буйругу менен белгиленет.