Жоболор

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 16-апрелиндеги
№241 токтому менен бекитилген

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография
департаменти жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун,
2013-жылдын 9-сентябрындагы №504 токтомунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

2. Департаменттин максаты

3. Департаменттин негизги милдеттери жана функциялары

4. Департаменттин укуктары

5. Департаменттин ишин уюштуруу

6. Департаменттин мүлкү

7. Корутунду жоболор

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаменти (мындан ары – Департамент) Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин (мындан ары – Министрлик) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Департамент өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, аларга ылайык кабыл алынган Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүргүзөт.

3. Департаменттин расмий аталышы:

– кыргыз тилинде: “Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаменти”;

– орус тилинде: “Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики”.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун, 2013-жылдын 9-сентябрындагы№ 504  токтомунун редакцияларына ылайык )

4. Департаменттин юридикалык дареги: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Логвиненко көчөсү, 13.

5. Департаменттин уюштуруу-укуктук формасы – мамлекеттик мекеме.

6. Департаменттин жана ага караштуу мекемелердин жана уюмдардын ишин каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

7. Департамент юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөттөлүшү түшүрүлгөн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөрү, өз алдынча балансы, Казналык тутумунда алыш-бериш жана башка эсептери болот.

2. Департаменттин максаты

8. Департаменттин ишинин максаты улуттук кинематографияны сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу болуп саналат.

3. Департаменттин негизги милдеттери жана функциялары

9. Департаменттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– улуттук кинематографиянын башкаруу системасын өркүндөтүү;

– улуттук кинематографтын өнүгүшү үчүн шарттарды камсыздоо;

– кыргыз элинин рухий каада-салттарынын кайра жаралуусунда киноискусствонун ролун жогорулатуу;

– Кыргызстан элинин маданий дөөлөтү катары мамлекеттик улуттук фильм фондун кийинки муундар үчүн сактоо;

– кыргыз жана дүйнөлүк киноискусство чыгармаларына калктын жеткиликтүүлүгү үчүн шарттарды түзүү.

10. Департамент төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

1) тармактык саясатты иштеп чыгуу функциялары:

– улуттук киноискусствону сактоо жана өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгууга катышат;

– кинематография жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актыларынын долбоорун иштеп чыгат;

– кинематография маселелерине тийиштүү бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерди аткаруусун камсыз кылат;

– Департаменттин милдеттерине тийиштүү маселелерди козгогон, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин иштеп чыгууга катышат;

– кинематография жаатында эл аралык байланыштарды өнүктүрүүнү белгиленген тартипте жүргүзүү, кинематографиянын эл аралык уюмдарында, комиссияларда өкүлдүк кылуу, кеңешмелерге, конференцияларга жана башка иш-чараларга катышат;

– калкты киновидео жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

– кыргыз кинематографынын өндүрүштүк, техникалык, окутуучулук жана маалыматтык базасын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт;

2) жөнгө салуу функциялары:

– мамлекеттик каражаттардын эсебинен тартылган, өндүрүшү аяктаган фильмдерди кабыл алууну жүргүзөт;

– Кыргыз Республикасынын аймагында киновидеофильмдерди элге көрсөтүүнү ишке ашыруучу кинопроекциялык, видеопроекциялык, видеотелевизиондук түйүндөрдү эсепке алат;

– жалпы улуттук социалдык-маданий маанидеги фильмдердин тематикасын түзөт, аларды тартуу Департамент үчүн республикалык бюджеттен каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлөт;

– улуттук жана чет элдик фильмдер фонддун толтурууну жүргүзөт;

– Кыргыз Республикасында жаратылган же чет өлкөлөрдөн сатылып алынган фильмдерге Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүү үчүн жүгүртүү күбөлүктөрүн берүүнү жүзөгө ашырат;

– улуттук фильмге күбөлүк берүүнү жүргүзөт;

– фильмдердин мамлекеттик регистрин жүргүзүүнү жүзөгө ашырат;

3) координациялоо жана контролдоо функциялары:

– мамлекеттик кинематографиянын чыгармачыл-өндүрүштүк жана материалдык-техникалык базасын өркүндөтүү, калктын калың катмарына киноискусствонун чыгармаларын жеткирүү боюнча милдеттерди ишке ашырууда кино чыгаруучулардын, кино жүгүртүүчүлөрдүн иштерин координациялайт;

– Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” улуттук киностудиясынын тематикалык, өндүрүштүк программаларын түзүүгө контролдоо жүргүзөт;

– мамлекеттик кинотеатрлардын репертуардык саясатын координациялайт;

– кинематография мекемелеринин жана уюмдарынын инфраструктурасынын өнүгүшүнө координациялоону жүргүзөт;

– Департаменттин карамагында болгон ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын ишин координациялайт жана контролдоо жүргүзөт;

4) колдоо функциялары:

– Көркөм кеңештин чечими менен чет өлкөлүк мыкты кино чыгармаларын мамлекеттик жана расмий тилдерге которууга көмөк көрсөтөт;

– кинематография жаатында кадрларды даярдоо, алардын квалификацияларын жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүргүзөт;

– маданий программаларды, кинофестивалдарды, киножумалыктарды, фильмдердин бет ачарларын жана башкаларды, анын ичинде эл аралык иш-чараларды уюштурат;

– кинематографияга чыгымдар бөлүгүндө Министрликтин бюджетин түзүү боюнча сунуштарды киргизет;

– кино жүгүртүү, фильмдерди тартуу чөйрөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын аудиовизуалдык рыногунун абалын изилдөөнү, талдоону жүргүзөт;

– ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын техникалык жана технологиялык деңгээлин модернизациялоону, жогорулатууну жүргүзүү боюнча ишти уюштурат;

– Департаменттин милдеттерине тийиштүү маселелерди чечүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте консультация, документтердин долбоорлорун даярдоо, аналитикалык, эксперттик жана иштин башка түрлөрүн жүргүзүү үчүн уюмдарды жана адистерди келишимдик негизде тартат;

– кино чыгаруу жана кино жүгүртүү чөйрөсүндө ата-мекендик жана чет өлкөлүк кино фирмалар жана компаниялар менен кызматташууларды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Департаменттин укуктары

11. Департаментке өзүнүн милдеттерин чечүү үчүн төмөнкүдөй укуктар берилет:

– уюштуруу, чыгармачыл-өндүрүштүк, чарбалык-финансылык, ошондой эле белгиленген тартипте фильмдерди жүгүртүү маселелерин өз алдынча чечүүгө;

– Департаменттин милдеттерине тийиштүү иш чөйрөсүндө иш-чараларды өткөрүү үчүн эл аралык уюмдардан каражаттарды, гранттарды белгиленген тартипте тартууга;

– чыгарылуучу продукцияларга, иш аткарууга жана кызмат көрсөтүүгө сарптоолордун көлөмдөрүн аныктоого;

– өз кызыкчылыктарын жана Департаменттин ведомстволук мекемелерине жана уюмдарына кирген кызыкчылыктарын мамлекеттик башкаруу органдарында көрсөтүүгө;

– колдонуудагы мыйзамга ылайык Департаменттин ведомстволук мекемелеринде жана уюмдарында технологиялык, өндүрүштүк-экономикалык процесстерди, эмгек акыны жөнгө салуучу нормативдерди иштеп чыгууга;

– кинотеатрларды эсепке алуу, ачуу жана пайдаланууну жүргүзүүгө;

– колдонулуудагы мыйзамдардын алкагында иштин белгиленген чөйрөсүндө координациялык жана кеңешмелик органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду) түзүүгө;

– мамлекеттик буйрутманын линиясы боюнча ишке ашырылуучу фильмдерди чыгарууга жана которууга, кинолетопись түзүүгө, фильм фондун толуктоого, материалдык-техникалык базаны чыңдоого ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүчү чыгымдардын бардык сметаларын бекитүүгө;

– атайын каражаттардын эсебинен Департаментти жана ведомстволук мекемелерди жана уюмдарды өнүктүрүүгө, материалдык жана социалдык жактан колдоого каражат жумшоого;

– башка юридикалык жана жеке жактар, уюмдар, ишканалар менен мыйзамда белгиленген тартипте кызматташууга;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

5. Департаменттин ишин уюштуруу

12. Министрлик Департаменттин ишин координациялайт жана контролдойт.

13. Департамент Министрликке өзүнүн иши тууралуу отчет берет.

14. Департаменттин ишине жалпы жетекчиликти директор жүргүзөт, ал Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Департаменттин директору;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде кинематографиянын бардык мамлекеттик уюмдары аткарышы үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана башка ченемдик актыларды чыгарат;

– Департаментке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

– Министрликтин чечимдерин жана тапшырмаларын аткарууну уюштурат жана камсыз кылат;

– кинематография системасынын өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого Министрликке сунуштарды киргизет;

– “Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” улуттук киностудиясы” мамлекеттик ишканасынан тышкары, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоболорун, ведомстволук мекемелердин уставдарын, ошондой эле Департаменттин кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет;

– Департаменттин ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын штаттык санын жана чыгымдарынын сметасын бекитет жана алардын аткарылышына контролдук жүргүзөт;

– кызматкерлердин эмгегин коргоо жана укуктарын сактоо боюнча мыйзамга ылайык чараларды камсыз кылат;

– өзүнүн орун басарынын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин функционалдык милдеттерин бөлүштүрөт жана жоопкерчилик деңгээлин аныктайт;

– эмгек өргүүлөрдүн графигин бекитет, эмгек келишимдерин түзөт, сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

– Министрликтин кызмат орундарынын номенклатурасына кирген кызмат орундарынан тышкары, Департаменттин борбордук аппаратынын кызматкерлерин жана ведомстволук мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде Департаменттин атынан келишимдерди жана макулдашууларды түзөт, ошондой эле эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен;

– ведомстволук мекемелердин жана уюмдардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген буйруктарын жана нускамаларын жокко чыгарат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык бардык деңгээлдерде Департаменттин кызыкчылыктарын көрсөтөт;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин ишинин максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн зарыл болгон башка ыйгарым укуктарды жүргүзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Департаменттин директорунун орун басары болот, аны мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри дайындайт. Орун басарынын ыйгарым укуктарын директор аныктайт.

Директор жок учурда директордун орун басары анын кызматтык милдеттерин аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Департаментте Кеңеш түзүлөт, анын курамына директор (Кеңештин төрагасы), директордун орун басары, Министрликтин өкүлү, кинематография, маданият, искусство ишмерлери, ошондой эле Департаменттин ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын жетекчилери кирет. Департаменттин Кеңешинин жеке курамын директордун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри бекитет.

Кеңеш консультациялык-кеңешмелик орган болуп саналат, анын иши Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин буйругу менен бекитилген Кеңеш жөнүндө жобо менен аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Департаменттин мүлкү

18. Департамент өзүнө бекитип берилген мүлккө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чекте колдонуу, пайдалануу жана тескөө укугун жүзөгө ашырат.

19. Департаменттин каражатын түзүүчү булактар болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети;

– башка булактар:

– продукцияларды сатуудан, иш аткаруудан жана кызмат көрсөтүүдөн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген, Департаменттин кинематография уюмдарынын иштеринин башка түрлөрүнөн алынган кирешелер;

– ишканалардын, уюмдардын, жарандардын, анын ичинде чет мамлекеттердин акысыз жана кайрымдуулук взностору;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка булактар.

7. Корутунду жоболор

20. Департаменттин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

21. Департаменттин иши токтотулган учурда, анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.